POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane zbierane są przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne H. Leszczyński Sp. K..

2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – zwanym dalej „RODO”.

3. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

5. Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zawarte w korespondencji e-mailowej:

1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej.

3. Dane są przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenie dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administrator(ewentualnego dochodzenia roszczeń), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. C oraz f RODO.

2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.

3. Administrator może powierzyć przetwarzania Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym lub kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane( udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG,KRS).

Podsumowanie:

1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.